{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

1. GENERELT - INTRODUKTION, DEFINITION OG ROLLER 

Master Danmark A/S vægter fortrolighed og beskyttelse af personoplysninger meget højt, og det er vores intention altid at behandle sådanne oplysninger forsvarligt og korrekt. Vi arbejder derfor kontinuerligt på at sikre overholdelse af persondataretten, herunder Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (Persondataforordningen) samt Lov nr. 502 af 23. maj 2018 (Databeskyttelsesloven).

Hensigten med denne politik er at orientere om, hvordan vi, i overensstemmelse med lovgivningen, håndterer persondata i Master Danmark A/S.

Definitionen på personoplysninger omfatter enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person. Det kan være navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt billeder m.m.

Når Master Danmark A/S stiller online psykometriske test- og vurderingsværktøjer til rådighed i platformen METIS, samt ved levering af visse konsulentydelser, hvor vi alene håndterer data på vegne af kunden, er Master Danmark A/S leverandør og agerer som databehandler. I disse tilfælde indgås en skriftlig databehandleraftale, hvoraf kundens instruks fremgår. Master Danmark A/S behandler alene kundens data i overensstemmelse med denne instruks.

Når Master Danmark A/S i forbindelse med afholdelse af kurser/certificeringer, ved markedsføring samt i forbindelse med administration af kunde- og leverandørsamarbejder håndterer persondata, agerer vi som dataansvarlig, og denne politik er gældende for samtlige personoplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig i den forbindelse.

I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, til hvilket formål, på hvilket retligt grundlag vi behandler dem, hvordan vi håndterer dine oplysninger, og hvor længe vi opbevarer oplysninger om dig. Der er også en gennemgang af dine rettigheder.

 

2. IDENTIFIKATION OG KONTAKTOPLYSNINGER

Master Danmark A/S er den dataansvarlige virksomhed for behandling af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger følger her:

Master Danmark A/S
Bregnerødvej 144
3460 Birkerød
CVR nr. 17 51 00 96
Telefon: 7027 7080
Mail: info@master.dk

 

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du har spørgsmål til.

 

3. VORES BEHANDLINGSAKTIVITETER, OPLYSNINGER, FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

Vi behandler dine persondata når du:

 

3.1. Er kunde og/eller kontaktperson 
3.2. Deltager på Masters certificeringskurser
3.3. Besøger vores hjemmeside, herunder tilmelder dig et kursus eller nyhedsbrev
3.4. Er leverandør- eller samarbejdspartner

 

Du kan læse nærmere under de enkelte punkter afhængig af hvilken relation, du har til Master Danmark A/S.

 

3.1. KUNDER OG KONTAKTPERSONER

I forbindelse med vores kundesamarbejde indsamler, anvender og opbevarer vi persondata.

 

3.1.1. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler almindelige personoplysninger om vores kunder. Det omfatter kontaktoplysninger: Navn, adresse, telefon/mobilnummer og e-mailadresse, samt evt. CVR-nr. på kunder og kundens ejere.

Herudover behandler vi tilsvarende kontaktoplysninger på eventuelt relevante kontaktpersoner hos kunden.

Vi indsamler ingen Særlige Kategorier af Personoplysninger (følsomme oplysninger) på vores kunder og kontaktpersoner.

Såfremt du vælger at udfylder en test forud for din beslutning om køb, vil du også blive bedt om at udfylde supplerende stamdata: Fødselsår, køn, hjemland, beskæftigelse, uddannelsesniveau og testsprog. Disse almindelige oplysninger, samt naturligvis dit testresultat registreres i testplatformen.

Der behandles heller ingen Særlige Kategorier af Personoplysninger (følsomme oplysninger) i testplatformen.

3.1.2. FORMÅL OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Når du bliver kunde hos os eller indgår en anden form for aftale med os, så behandler vi dine almindelige personoplysninger med det formål at kunne opfylde kontrakten.

Vi kan også behandle dine almindelige personoplysninger, hvis du f.eks. har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det kan blandt andt være, hvis du/din virksomhed ønsker at prøve en eller flere af vores tests.

Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er i disse tilfælde Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), jf. Databeskyttelseslovens §6, idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig – herunder fremsende ordrebekræftelse/licensaftale samt levere ydelsen og fakturere, samt svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger før og efter indgåelse af kontrakten.

Såfremt det ønskes at afprøve vores test(s) forud for beslutning om køb, vil hjemlen være samtykke jf. Persondataforordningens artikel 6, stk.1 (a), jf. Databeskyttelseslovens §6.

Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger, fordi vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), jf. Databeskyttelseslovens §6. De legitime interesser der begrunder behandlingen, omfatter blandt andet nødvendigheden for, at vi kan administrere vores kunderelation og styre vores forretning.

I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det kan f.eks. være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i Bogføringsloven.

3.1.3. OPLYSNINGERNES KILDE

Ovennævnte almindelige oplysninger stammer typisk direkte fra dig, men i nogle tilfælde modtager vi dem fra andre end dig selv. Det kan f.eks. være fra din arbejdsgiver eller fra din kollega, hvis du f.eks. angives som kontaktperson. Det kan også være nødvendigt, at vi selv indsamler sådanne relevante kontaktoplysninger.

3.1.4. DELING AF DINE OPLYSNINGER

Som udgangspunkt videregiver vi ikke dine oplysninger til andre. Vi kan dog dele dem med de betroede udvalgte leverandører og samarbejdspartnere, som vi benytter i forbindelse med levering af vores ydelser. Det betyder, at vi bl.a. kan dele dine oplysninger med vores IT tekniske support og bogholderi, når det er nødvendigt for, at de kan levere den pågældende ydelse. Overlader vi persondata til betroede Databehandlere vil dette ske på baggrund af en underskrevet Databehandleraftale, som sikrer den tilstrækkelige beskyttelse af dine oplysninger.

Det kan også blive nødvendigt at dele personoplysningerne med vores professionelle rådgivere f.eks. advokater.

I tillæg til ovenstående så kan vi være forpligtede til at dele dine oplysninger med offentlige myndigheder eller andre tredjeparter. Dette som følge af gældende lovgivning.

Vi videregiver ikke dine oplysninger til modtagere i et tredjeland (udenfor EU og EØS).

3.1.5. OPBEVARING AF DINE OPLYSNINGER

Vi opbevarer aldrig dine oplysninger i længere tid end højst nødvendigt for at kunne opfylde det formål, der var baggrunden for behandlingen. Dette betyder, at så længe du er kunde eller relevant kontaktperson, opbevarer vi dine data.

Vi beholder også dine oplysninger i længere tid, hvis det f.eks. er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, juridiske forpligtelser, for at håndhæve vores aftaler samt til sikring af dokumentation. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.

Vi sletter dine oplysninger, når der ikke længere er grundlag for at beholde dem, eller vi bliver opmærksomme på, at oplysningerne ikke længere er korrekte. Det kan f.eks. være, hvis du ikke længere er ansat i den pågældende virksomhed/vores kunde, hvor du er angivet som kontaktperson.

Har du udfyldt tests, vil disse - inklusive stamdata bliver slettet i platformen umiddelbart efter.

3.2. DELTAGERE PÅ MASTERS CERTIFICERINGSKURSER

Ved deltagelse på et af Masters certificeringskurser behandler og opbevarer vi dine personoplysninger. Det gør vi for at kunne give dig adgang til vores e-learning, samt for at du kan deltage på kursusdagen og her få sat din viden i spil igennem praktiske øvelser. Herudover kan vi efterfølgende tilsende dig et certifikat. Du kan læse mere om indholdet på vores certificeringskurser på www.master.dk

Da de praktiske øvelser relaterer sig direkte til kursisternes hverdag og til dét, som værktøjet skal bruges til, vil du deltage i en tilbagemeldingssituation med en anden kursusdeltager.

I den forbindelse får du mulighed for at vælge at tage den pågældende test selv, således at tilbagemeldingen tager udgangspunkt i netop din test. Du vil i så fald – udover at være kursist, tillige være testtager. Dog vil der alene anvendes demo-rapporter ved ACE-tilbagemeldingsøvelser.

Hvilke informationer vi behandler, samt formål og retsgrundlag afhænger således af, om du vælger at udfylde din egen test eller lade tilbagemeldingen tage udgangspunkt i en demo-test.

3.2.1. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER 

Vi behandler alene almindelige personoplysninger, uanset om du vælger at udfylde en test eller ej. Disse oplysninger omfatter kontaktinformationer: Fornavn, efternavn, e-mail samt virksomhed. Herudover eventuelt telefonnummer og titel, såfremt du selv har oplyst disse. Alene Fornavn, efternavn og e-mail er obligatoriske felter.

Såfremt du udfylder en test, vil du også blive bedt om at udfylde supplerende stamdata: Fødselsår, køn, hjemland, beskæftigelse, uddannelsesniveau og testsprog. Disse almindelige oplysninger, samt naturligvis dit testresultat registreres i testplatformen.

Der behandles ingen Særlige Kategorier af Personoplysninger (følsomme oplysninger), når du deltager på Masters certificeringskurser.

3.2.2. FORMÅL OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Når vi behandler ovenstående kontaktoplysninger, er det med det formål at kunne certificere dig. Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), jf. Databeskyttelseslovens §6, idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig, herunder gennemføre kurset, og for at vi kan yde dig - som certificeret bruger af vores tests - relevant vejledning og support, samt senere udstede dit certifikat og fakturere for ydelsen.

Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger, fordi vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), jf. Databeskyttelseslovens §6. De legitime interesser der begrunder behandlingen omfatter blandt andet nødvendigheden for, at vi kan administrere og planlægge vores kurser samt registrere dig som certificeret bruger af vores test(s), og hermed kunne rådgive dig bedst muligt.

Formålet med at du kan vælge at udfylde din egen test er, at du selv får mulighed for at afprøve testsituationen, som dine senere testtagere vil opleve den på testplatformen, samt at du sandsynligvis vil finde tilbagemeldingssituationen mere autentisk. Men det er helt frivilligt. Det juridiske grundlag for behandling af disse personoplysninger i forbindelse med testen i METIS er derfor samtykke i medfør af Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (a), jf. Databeskyttelseslovens §6.

Helt konkret samtykker du, hvis du vælger at udfylde testen forud for træningsdagen. Samtykket opfylder kravene i Persondataforordningens artikel 7, jf. Databeskyttelsesloven §7, idet det gives forud for indsamlingen og er frivilligt, specifikt, og informeret. Det er derfor utvetydigt afgivet, ligesom der informeres om muligheden for at trække samtykket tilbage.

Såfremt du ikke ønsker at udfylde testen og dele din profilrapport med andre på certificeringen, undlader du at udfylde testen, og tilbagemeldingsøvelsen vil i stedet tage udgangspunkt i en demorapport, som også udgør et fint og fyldestgørende grundlag for den praktiske træning.

3.2.3. OPLYSNINGERNES KILDE

Ovennævnte almindelige oplysninger stammer oftest direkte fra dig, idet du selv skal udfylde oplysningerne på hjemmesiden jf. afsnit 3.3.3., men i nogle tilfælde modtager vi dem fra andre end dig selv. Det kan eventuelt være fra din arbejdsgiver eller fra din kollega, hvis du f.eks. tilmeldes af disse via mail. Det kan også være nødvendigt, at vi selv søger at indsamle de relevante kontaktoplysninger, hvis vi mangler dem for at kunne gennemføre kurset. Alle data på testplatformen, vil du selv oplyse.

3.2.4. DELING AF DINE OPLYSNINGER

Vi videregiver som udgangspunkt ikke de kontaktoplysninger, som vi behandler. Dog vil der udleveres en deltagerliste med navn, virksomhed, e-mail samt evt. telefonnummer i hardcopy på kursusdagen. Såfremt du vælger at udfylde testen inkl. stamdata, og lade dit testresultat danne grundlag for den praktiske træning, vil profilrapporten blive udleveret i hardcopy til en anden kursusdeltager på træningsdagen. Dette omfatter dit samtykke også…

Vi overfører ikke dine oplysninger til modtagere i et tredjeland (udenfor EU og EØS).

3.2.5. OPBEVARING AF DINE OPLYSNINGER

Vi sletter dine oplysninger, når der ikke længere er grundlag for at beholde dem, eller hvis vi bliver opmærksomme på, at oplysningerne ikke længere er korrekte. Det kan f.eks. være, hvis du ikke længere er ansat i den virksomhed, hvor du er angivet som certificeret bruger.

Vi opbevarer heller ikke dine oplysninger i testplatformen i længere tid end nødvendigt, og din test inklusive stamdata bliver slettet i platformen, når certificeringskurset er overstået. I forbindelse med tilbagemeldingen instruerer underviseren deltagerne om at aflevere den udleverede profilrapport til den pågældende testtager, således at du får din egen test med hjem.

3.3. BRUGERE AF WWW.MASTER.DK

Når du besøger vores hjemmeside, behandler vi oplysninger. Hvilke informationer vi behandler, samt formål og retsgrundlag afhænger af hvilken funktion på hjemmesiden, du benytter. Brug af visse tjenester på hjemmesiden, såsom tilmelding til nyhedsbreve, kurser og andre arrangementer forudsætter, at du afgiver personoplysninger. Ved besøget informeres du nærmere om indsamling af de pågældende oplysninger.

3.3.1. BESØGENDE PÅ HJEMMESIDEN 

Er du alene besøgende på vores hjemmeside, indsamler vi ikke personoplysninger om dig. Der registreres heller ikke IP-adresser. På www.master.dk gøres der imidlertid, ligesom på stort set alle hjemmesider, brug af cookies. En cookie er en tekstfil, der indeholder bogstaver og tal. Disse lagres på din lokale computer eller tilsvarende enhed.  Cookies har følgende formål: De er dels placeret som en teknisk funktionalitet, så dine indstillinger huskes, ligesom de benyttes til trafikmåling. Herudover kan de også målrettes til annoncering. Cookies indeholder kun anonyme data og ikke personoplysninger.

Du kan læse mere om vores cookiepolitik her (link)

3.3.2. TILMELDING TIL NYHEDSMAIL

Tilmelding til vores nyhedsmail forudsætter i overensstemmelse med markedsføringsloven en aktiv handling fra din side. Du skal i første omgang udfylde en formular med dine personoplysninger på www.master.dk og her bekræfte, at du gerne vil modtage nyhedsmails. Dette kaldes Opt-in. Når du har udfyldt formularen, og siden bekræfter/samtykker i den mail, der efterfølgende sendes til dig (Dobbelt Opt-in), så anvender og opbevarer vi oplysningerne, indtil du måtte framelde dig nyhedsmailen igen.

3.3.2.1. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Formularen indeholder alene almindelige personoplysninger. Det er muligt at udfylde følgende kontaktinformationer: Fornavn, efternavn, e-mail samt virksomhed. Kun Fornavn og e-mail er obligatoriske felter. Der indsamles ingen Særlige Kategorier af Personoplysninger (følsomme oplysninger), når du tilmelder dig nyhedsbrevet.

3.3.2.2. FORMÅL OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Når vi indsamler ovenstående oplysninger, er det med det formål at kunne fremsende nyhedsmails med inspiration til HR arbejdet, cases, produkter, nyheder og invitationer til relevante arrangementer til dig, som du har bekræftet, at du ønsker. Herudover kan vi også følge med i brugen af nyhedsmails i statistisk øjemed.

Det juridiske grundlag for behandling af disse personoplysninger i forbindelse med nyhedsmails er dermed dit samtykke jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (a), jf. Databeskyttelseslovens §6. Samtykket som afgives i mailen er i overensstemmelse med Persondataforordningens artikel 7, jf.

Databeskyttelseslovens § 7, idet det gives forud for indsamlingen og er frivilligt, specifikt, informeret og utvetydigt afgivet, ligesom der informeres om muligheden for at trække samtykket tilbage.

3.3.2.3. OPLYSNINGERNES KILDE

Ovennævnte almindelige oplysninger stammer direkte fra dig, idet du selv skal udfylde oplysningerne.

3.3.2.4. DELING AF DINE OPLYSNINGER

Vi videregiver ikke de oplysninger til andre, som du afgiver ved tilmelding til nyhedsmails.

Vi overfører ikke dine oplysninger til modtagere i et tredjeland (udenfor EU og EØS).

3.3.2.5. OPBEVARING AF DINE OPLYSNINGER

Vi opbevarer ikke dine oplysninger i længere tid, end du giver tilladelse til. Oplysningerne slettes, hvis du afmelder nyhedsmail igen/trækker dit samtykke tilbage. Det kan du gøre til enhver tid – enten ved at klikke ”Afmeld Nyhedsmail” i den nyhedsmail, som du modtager, ellers kan du gøre det ved at kontakte os direkte jf. kontaktdata i politikkens afsnit 2.

3.3.3. TILMELDING TIL CERTIFICERINGSKURSUS

Når du tilmelder dig et certificeringskursus via hjemmesiden, indsamler vi dine personoplysninger for at kunne gennemføre din tilmelding.

3.3.3.1. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Du skal i første omgang udfylde en formular med dine personoplysninger på www.master.dk

Formularen indeholder alene felter til almindelige personoplysninger. Det er muligt at udfylde følgende kontaktinformationer: Fornavn, efternavn, e-mail samt virksomhed. Alene Fornavn, Efternavn og e-mail er obligatoriske felter. Senere i vores læringsplatform har du mulighed for at udfylde flere oplysninger, herunder telefonnummer og titel.

Der indsamles ingen Særlige Kategorier af Personoplysninger (følsomme oplysninger), når du tilmelder dig et kursus.

3.3.3.2. FORMÅL OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Når vi indsamler ovenstående oplysninger, er det med det formål at kunne imødekomme din forespørgsel og tilmelde dig det kursus, som du ønsker at deltage på.

Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), jf. Databeskyttelseslovens §6, idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale – herunder tilmelde dig kurset, fremsende ordrebekræftelse samt senere gennemføre kurset jf. ovenfor om deltagelse under punkt 3.2. Herudover kan vi svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger, samt fakturere.

Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger, fordi vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), jf. Databeskyttelseslovens §6. De legitime interesser der begrunder behandlingen, omfatter blandt andet nødvendigheden for, at vi kan planlægge og forberede vores kurser, samt administrere og styre vores kursustilmelding.

3.3.3.3. OPLYSNINGERNES KILDE

Ovennævnte almindelige oplysninger stammer direkte fra dig, idet du selv skal udfylde oplysningerne på hjemmesiden.

3.3.3.4. DELING AF DINE OPLYSNINGER

Vi videregiver ikke de oplysninger, som du afgiver ved tilmelding til et kursus. Dog vil der udleveres en deltagerliste i hardcopy på kursusdagen. Overlader vi persondata til betroede Databehandlere, vil dette ske på baggrund af en underskrevet Databehandleraftale, som sikrer den tilstrækkelige beskyttelse af dine oplysninger.

Vi overfører ikke dine oplysninger til modtagere i et tredjeland (udenfor EU og EØS).

3.3.3.5. OPBEVARING AF DINE OPLYSNINGER

Vi sletter dine oplysninger, når der ikke længere er et grundlag for at beholde dem, eller hvis vi bliver opmærksomme på, at oplysningerne ikke længere er korrekte.

3.4 LEVERANDØRER OG SAMARBEJDSPARTNERE

Som led i vores administration indsamler og behandler vi oplysninger om vores leverandører og samarbejdspartnere.

3.4.1. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER 

Vi behandler almindelige personoplysninger på vores leverandører og samarbejdspartnere. Det omfatter kontaktoplysninger: Navn, adresse, telefon/mobilnummer og e-mailadresse, samt evt. titel og CVR-nr.

Herudover behandler vi tilsvarende kontaktoplysninger på eventuelt relevante kontaktpersoner hos leverandøren og samarbejdspartneren.

Vi behandler ingen Særlige Kategorier af Personoplysninger (følsomme oplysninger) på vores leverandører og samarbejdspartnere.

3.4.2. FORMÅL OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Når du bliver leverandør eller indgår en anden form for samarbejdsaftale med os, så behandler vi dine almindelige personoplysninger som led i vores administration, og med det formål at kunne opfylde vores del af kontrakten.

Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), jf. Databeskyttelseslovens §6, idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores kontrakt/aftale med dig – herunder modtage ydelsen, administrere vores aftale samt betale for ydelsen. Vi kan også behandle dine almindelige personoplysninger, hvis vi f.eks. har en forespørgsel eller lignende, som går forud for vores beslutning om at indgå en aftale med dig.

Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger, fordi vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), jf. Databeskyttelseslovens §6. De legitime interesser der begrunder behandlingen, omfatter blandt andet nødvendigheden af, at vi kan administrere og styre vores forretning.

I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle dine personoplysninger.

Det kan f.eks. være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.

3.4.3. OPLYSNINGERNES KILDE

Ovennævnte almindelige oplysninger stammer typisk direkte fra dig, men i nogle tilfælde modtager vi dem fra andre end dig selv. Det kan være, at din arbejdsgiver eller kollega angiver dig som kontaktperson. Det kan det også være nødvendigt, at vi selv indsamler sådanne relevante kontaktoplysninger til opfyldelse af vores samarbejde.

3.4.4. DELING AF DINE OPLYSNINGER

Som udgangspunkt videregiver vi ikke dine oplysninger til andre. Men vi kan bl.a. dele dine oplysninger med vores IT tekniske support og bogholderi, når det er nødvendigt for, at de kan levere den pågældende ydelse. Overlader vi persondata til betroede Databehandlere, vil dette ske på baggrund af en underskrevet Databehandleraftale, som sikrer den tilstrækkelige beskyttelse af dine oplysninger.

Det kan også blive nødvendigt at dele personoplysningerne med vores professionelle rådgivere f.eks. advokater eller vores bank.

I tillæg til ovenstående så kan vi være forpligtede til at dele dine oplysninger med offentlige myndigheder eller andre tredjeparter. Dette som følge af gældende lovgivning.

Vi overfører ikke dine oplysninger til modtagere i et tredjeland (udenfor EU og EØS).

3.4.5. OPBEVARING AF DINE OPLYSNINGER

Vi opbevarer aldrig dine oplysninger i længere tid end højst nødvendigt for at kunne opfylde det formål der var baggrunden for behandlingen. Dette betyder, at så længe du er leverandør eller samarbejdspartner, samt relevant kontaktperson der, opbevarer vi dine data. Vi beholder også dine oplysninger i længere tid hvis det f.eks. er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, juridiske forpligtelser, for at håndhæve vores aftaler samt til sikring af dokumentation. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.

Vi sletter dine oplysninger, når der ikke længere er behov for dem, eller vi bliver opmærksomme på, at oplysningerne ikke længere er korrekte. Det kan f.eks. være, hvis du ikke længere er ansat hos den pågældende leverandør/samarbejdspartner, hvor du er angivet som kontaktperson.

4. DINE RETTIGHEDER

Du har efter persondataretten en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger:

4.1. RET TIL INDSIGT

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du kan kontakte os og anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

4.2. RET TIL BERIGTIGELSE OG SLETNING 

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi - af en eller anden grund - ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

4.3. RET TIL BEGRÆNSNING AF BEHANDLING

Du har – under særlige omstændigheder - ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

4.4. RET TIL INDSIGELSE

Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor Behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

4.5. RET TIL DATAPORTABILITET

Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte denne mulighed.

4.6. RET TIL AT TILBAGEKALDELSE DIT SAMTYKKE 

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det først virkning fra dette tidspunkt. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

4.7. BEGRÆNSNING

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

Såfremt du er forpligtet til at give visse oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler de personoplysninger, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, bl.a. gennemføre vores ydelser, oprette dig som kursist, etc.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som findes på www.datatilsynet.dk

4.8. KONTAKT

Du kan skrive til info@master.dk, hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.

4.9. KLAGE

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon: 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

5. SIKKERHED

Master Danmark A/S er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, og vi arbejder professionelt med informationssikkerheden. I virksomheden er vores behandling af personoplysninger underlagt en IT Sikkerhedspolitik, hvoraf de tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod uautoriseret adgang, ødelæggelse og offentliggørelse fremgår. Det er kun et begrænset antal personer med saglig interesse, der har adgang til persondata. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning. Overlader vi persondata til betroede databehandlere vil dette ske på baggrund af en underskrevet Databehandleraftale, som sikrer den tilsvarende sikre og tilstrækkelige beskyttelse af dine oplysninger.

6. OPDATERING AF DENNE POLITIK

Master Danmark A/S er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af Personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel. På www.master.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af Politikken.

Denne politik er senest opdateret den 22. juni 2018.